ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

مترجم سایت

لغت نامه کیوکشین و اعداد کیوکشین - رزمی و بدنسازی
رزمی و بدنسازی
کیو کشین و بوکس و ... همه رشته های رزمی و بدنسازی
باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن
Wpulse.ir


A
آبی آوُ Ao
سر آتاما Atama
پا آشی Ashi
مچ پا آشی کوبی Ashi kubi
جابجائی پا آشی ساباکی Ashi sabaki
تعویض پا آشی فومی کائه Ashi fumi kae
درو کردن پا آشی بارای Ashi barai
چانه آگو Ago
قرمز آکا Aka
قرمز برنده آکانوکاچی Aka nokachi
بالا رونده آگه Age
جمع بستن اوزا ته Awazete
دست دادن با هم اکوشو Akushu
دفاع بدون سلاح آی کی Aiki
B
رد کردن بارای Baray
طریقت هنرهای رزمی بودو Budo
آئین سامورائیها بوشیدو Bushido
چوب دستی بو Bo
فرد رزمی کار بودوکا Budo ka
تجزیه و تحلیل کاربردی کاتا بونکای Bunkai
مرکزیت هنرهای رزمی بودکان Budo kan
مبارزه با سای و چوب بوسای کومیته Bosai kumite
C
رئیس چو Cho
قهوه ای چا Cha
وسط . میان چو Chu
قسمت میانی . وسط چودان Chudan
تذکر - در مورد خطا چوئی Chui
گروه میان وزن چوریوکیو Churyo _ kyu
مساوی چورتیسوفومی Churitsu fumei
سینه پا چوساکو Chusoku
کمربند قهوه ای چایروبی Chairobi
D
فرم ایستادن داچی Dachi
راه .روش دو Do
لباس تمرین کاراته دوگی Dogi
باشگاه . محل تمرین دوجو Dojo
درجه (کمربند سیاه به بالا) رُکن. رتبه دان Dan
ضد حمله یا پیشقدم شدن دآشی Deashi
کاتاهای مربوط به ردة دان دان نوکاتا Dan no kata
تکنیکهای اساسی ردة دان دان نوکی هون Dan no kihon dogi on kihon dogion
لباسها را مرتب کنید دوگی اونا شیته Dogi onaoshite
خواهش کردن . بفرمائید دوزو Doze

برای دیدن ادامه لغت نامه و اعداد به ادامه مطلب بروید
E
دایرهانEn
ضرب . مشت دورانیاِنکی گیا کوتسوکیEnkei giakotsuki
دایره ایاِنکیEnkei
F
مبارزه . نبردفایتوFighto
محکم . استوارفودوFudo
داور کنارفوکوشینFokoshin
اتفاق یا احضار داوران کنارفوکوشین شوکوFokoshin shoko
دونفرفوتاریFutari
G
گاردگامائهGamae
عدد پنجگوGo
لگد زدن گریGerit - Keri
صورت گامّنGammen
مخالف گیاکوGiaku
پائین - قسمت تحتانیگدانGedan
جریمه خطاگنتن - جنتنGenten
H
پرچم هاتاHata
فرمان شروعهاجیمه Hajime
عدد هشت هاچیHachi
شکم هاراhara
عکس قضیه از روبروهانتایHantai
اعلام رای داوران کنارهانتیHantei
تقاضای اعلام رای داوران کنار هانتی اوناگایشیماسHantei onagaishimas
اعلام خطاهانسوکوHansoku
روی پا هایسوکوHaisoku
تیغه داخلی دست هایتوHaito
چپهیداریHidari
قسمت آرنج هیجی - امپیHiji - Empi
باشگاه مرکزی (مادر )هُنبوHonbu
زانوهیزاHiza
طحال (پهلو )هیزوHizo
روی دست هیشوHisho
ایستادن موازی پاها هیکوداچیHiko dachi
دست عکس العمل هیکی تهHikite
کف دست در حالت خمیدگی انگشتانهیراکنHiraken
ایستادن پا جفتهیسکو داچیHeisoku dachi
I
نوعی تنفسایبوکیIboki
حرکت ایدوIdo
عدد یک ایچیIchi
تک . منفردایپونIppon
مبارزه تک ضربهایپون کومیته Ippon kumite
ضربه با انگشت اشارهایپون نوکیتهIppon Nukite
ضربه با مفصل انگشت سبابه در حالت خمایشی کنIshiken
مرحله آمادگی برای تامشی واری تختهایچی نی تسوئیتهIchini tsuite
J
عدد10 جوJu
نرمیجوJu
آزادجیوJiu
مبارزه آْزادجیو کومیته Jiu kumite
دفاع ضربدری دست جیوجی اوکهJiuji uke
قسمت بالا (فوقانی )جودانJodan
محوطه تمرین و مبارزه جوگایJogai
زمان ساعتجی کانJikan
داخل منطقه تمرین و مسابقه جونایJonai
قسمت فوقانی بدن جوهان شینJohanshin
خودکار . اتوماتیک جی دوJido
K
زرد کاKa
خالی کاراKara
اصطلاح مبارزه با دستهای خالی کاراتهKarate
لباس کاراته کاراته گیKarate gi
هسته . مرکز کانKan
شماره 9کیوKyu
هستی . عمیقکوKu
شقیقه . گیجگاهکومه کامیKomekami
پیروزی . برنده کاچیKachi
رئیس مر کز یا سازمان کانچوKancho
موی سر – کاغذکامیKami
حفاظ . گاردکاماتهKamae
گارد دستها کنار سر و بدن کامائیته Kamaeite
اتحاد . همبستگی . انجمن کایKai
فرم - معنای شانه و کتف هم می دهدکاتاKata
تنفس کوکیوKokyu
مج دست کوکنKoken
نوک انگشتان در حالت جمع سرجوجهکی کوKeiko
گردن کوبیKubi
بالا رونده که اگهKeage
اتحاد انرژی کی آئیKiai
ایستادن بشکل اسب سواریکیبا داچیKiba dachi
نفوذ- نهایت تمرکز عضلانی سرعت و قدرتکیمهkime
اتمام کامل کیمه نتKime net
بیضه کین تاماKintama
لگد به بیضه کین گریKingeri
قلاب کاکهKake
کفل - انتهای کمرکوشیKoshi
پایه . اصلیکی هونKihon
حد فاصل درجه بین دو کمربندکیوKio
کمربندکوشی اوبیKoshi obi
نهائی کیوکوKyoku
حقیقت نهائیکیوکوشینKyoku shin
ایستادن 30- 70 متمایل به پشت کوکوتسو داچیKokutsu dachi
ایستادن مبارزه ای - آزادکومیته داچی Kumite dachi
شکستنکانستKanse t
ضربه پا شکنندهکانستسوگریKansetsu geri
یورش . حمله کوگکیKogeki
موفقیت در تامشی واری مسابقاتکانسوئیKansui
عدم حضور در مسابقهکی کنKiken
قسمت تهتانی بدنکاهان شین Kahanshin
مشت زدنکوبوشی Kobushi
M
راستمیگیMigi
جلومائهMae
خلاف جهت - چرخیدن - برگشتنماواتهMavate
تخته چوب حصیر پیچ شده جهت تمرینماکی واراMakiwara
برگردید سر جایتانمودوتهModote


P
ذهنی آرام و صلح آمیزپنیانPinan
R
احترام ری Rei
عدد شش روکوRoko
S
عدد سه سانSan
سه مرحله . نبرد سه گانهسانچین Sanchin
انتهای مفصل انگشت در حالت گره شده سیکن Seiken
ساق پا سون Sune
پشت سِنا کاSenaka
استخوان ترقوه ساکوتسوSakotsu
نشستن دو زانو سیزاSiza
از خارج سوتوSoto
معلم . استادسن سیSen sei
ارشد سنپای Senpai
سه تائی سامبونSambon (sanbon)
مبارزه سه قدمیسامبون کومیتهSambon kumite
طرفین سایوSayu
اسم کاتا مفهوم اعداد بودائی سی پا یSeipai
اسم کاتا غلبه بر اشرار سین چینSeinchin
اسم کاتا 54 مرحلهسوشی هوSushiho
اسم کاتا به مفهوم شکست دادنسایفاSaifa
حقیقتشینShin
روبروشومنShomen
تیغه خارجی دست شوتوShuto
مسابقه شیایShiai
معکوس . از زیرشیتاShita
چوب بامبو در تمرینات کندوشینایShinai
آئین مذهبی ژاپنیشینتوShinto
عدد هفت 7شی چیShichi
سرداورشیمپانShimpan
پاشنه دستشوتیShotei
سمبل حقیقت - عبادتگاهشین دنShinden
استاد عظیمشینانShinan
رنگ سفید شیروShiro
فرمهای منتخب - شی تیشیتی کاتاShitei kata
استاد مسلم . دکترشی هانShihan
فرمان اخراج فرد خاطی شیکاکوShiikkaku
داور - لقب داور مسابقهشوشینShushin
اتمام مسابقهشیای شوریوShiai shuryo
نگاه به روبروشومن مویتهShomen muite
احترام به جایگاهشومینی ریٍShomini Rei
ایستادن به شکل کُشتی سوموشیکو داچی Shiko dachi
T
دستتهTe
بدنتایTai
طبل تایکوTaiko
تیغه داخل پا تایسوکوTaisoku
منطقه ای در زیر ناف - مرکز نیروی کیتاندنTanden
تشک اسفنجیتاتمیTatemi
پرش توبیTobi
فاصله بین شصت وانگشت سبابه - دهان ببرتوهوToho
سلاح چوبی با یک دستگیره اضافی تونفاTonfo
ضربه مشت مستقیم تسوکیTsuki
اسم کاتا دستهای روانتنشوTensho
ایستادن به شکل مرغ ماهیخوارتسوروآَشی داچیTsuruashi dachi
گرفتن - لباس . پا . دستتسوکامیtesukami
حمله . مهاجمتوریtori
حمله امتیازی نداشت - ناموفقتوری ما سنtori masen
مچ دست ته کوبیtekubi
لبه خارجی مشت گره شده تتسوئیTetsuei
U
ساعداودهUde
داخلاوچیUchi
پشت مفصل سیکناوراکنUraken
فشاری اوساییUsaei
پشت اوشیروUshiro
لگد به پشت اوشیروگریUshirogeri
دفاعاوکهUke
Y
فرمان قطع کردن حرکتیامه Yame
کنار. پهلویوکوYoko
عدد4یونYon
آمادهیویYoi
لیز خوردنیوری آشیYuri Ashi
انگشتیوبیYubi
آهستهیوکوریYukkuri
مقام نخستیوشوYusho
مبارزات قراردادییاکوسوکوکومیتهYakusoku kumite
Z
تمرکزذنZen
ادامه دادنزوکوZoko
ایستادن 30 –70 متمایل به جلوذن کوتسوداچیZenkustsu dachi
هوشیاریذان شینZanshin
حالت نشستن در ذن - چهار زانوذاذن Zazen
ضربه با سر زوتسوکیZutsuki
اعداد
ایچییک 1
نی دو2
سان سه 3
شی - یونچهار4
گوپنج 5
روکوشش6
شی چی - ناناهفت 7
هاچیهشت8
کیونه 9
جو ده10
نی جوبیست 20
سان جوسی 30
یون جوچهل 40
یون جوگوچهل و پنج45
کیوجونود90

دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1392 :: 12:49 ب.ظ
.: آموزش رزمی و بدنسازی به صورت تصویری و کلیپ های دیدنی :.
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل